Terms and conditions

Terms and conditions

Excerpt from Terms and conditions of the Online Shop in English

 1. Provider’s address: ul. Ignacego Daszyńskiego 55/10, 50-310 Wrocław, Poland.
 2. Provider’s e-mail address: daria@selfmakers.pl.
 3. Provider’s telephone number: (+48) 668-464-643.
 4. The Customer may communicate with the Seller using the addresses and telephone numbers provided in this regulations.
 5. Viewing the Store’s assortment does not require creating an Account. Placing orders by the Customer for products in the Store’s assortment is possible either after placing the order via the Cart or by providing the necessary personal data including an address, a phone number or an e-mail which will enable the order to be processed.
 6.  The prices given in the Store are given in Polish Zlotys and are gross prices (including VAT). Using the filter, it is possible to change the displayed currency to the US dollar.
 7. At the last stage of the purchase, when making the payment, the fee is charged in Polish Zlotys, because s e l f m a k e r s Daria Lewandowska is a company registered in Poland. Currency rates may vary. Due to the exchange rate differences, the final price may differ from that stated on the website.
 8. All fees related to the handling of the payment transaction are covered by the Customer (if any).
 9. The Provider informs that he is an entity exempt from VAT.
 10. Upon placing an order in the Store, the Customer declares that he acknowledges and fully accepts the terms of these Regulations and undertakes to comply with them. If the Customer does not agree with the provisions of the Regulations, the Seller has the right to refuse the provision of services to the Customer.
 11. The Consumer may withdraw from the Agreement by submitting to the Seller a declaration of withdrawal from the Agreement. To meet the deadline for withdrawing from the Agreement, it is enough for the Consumer to send a statement before the expiry of this period.
 12. The statement should be sent electronically by sending it to the Seller’s e-mail address.
 13. Resignation from a paid individual session via Zoom (or another platform dedicated to virtual meetings) is possible up to 12 hours before the start of the agreed individual session via Zoom. Canceling the meeting via Zoom in less than 12 hours is equivalent to losing the deposit paid for the session.
 14. The Customer has the right to file a complaint regarding the provision of Services under these Regulations within 14 days from the date of consultation / termination of the Agreement.
 15. The complaint may be sent by e-mail or in writing to the Seller’s contact address.
 16. The complaint should contain the exact designation of the Customer (name, surname, e-mail and correspondence address) and a detailed description of the circumstances underlying the complaint.
 17. The full content of the regulations are available in the Polish language version. The law applicable to these Regulations and to contracts for the provision of electronic services concluded on their basis is the Polish law.

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy selfmakers.pl prowadzony jest przez s e l f m a k e r s Daria Lewandowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8981851522, REGON 020209351.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
  s e l f m a k e r s Daria Lewandowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8981851522, REGON 020209351.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym selfmakers.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Ignacego Daszyńskiego 55/10, 50-310 Wrocław, Polska
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: daria@selfmakers.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 668-464-643
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c) włączona obsługa plików cookies.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po złożeniu zamówienia przez Koszyk albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych telefonicznie lub przez e-mail umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Przy pomocy filtra istnieje możliwość zmiany wyświetlanej waluty na dolar amerykański.
 4. Na ostatnim etapie zakupu, przy dokonywaniu płatności, opłata pobierana jest w złotych polskich, ponieważ s e l f m a k e r s Daria Lewandowska to firma zarejestrowana w Polsce. Kursy walut mogą się różnić. Ze względu na różnice kursowe, ostateczna cena może różnić się od podanej na stronie internetowej.
 5. Wszelkie opłaty związane z obsługą transakcji płatniczej ponosi Klient, (jeżeli występują).
 6. Sprzedawca informuje, że jest podmiotem zwolnionym z VAT, zgodnie z art. 113 ustawy o podatku VAT. Sprzedawca zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT, jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną.
 7. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Sklepu.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  b) w koszyku wprowadzić kod promocyjny, jeżeli Klient posiada i zaktualizować koszyk, aby przeliczyła się suma wartości zamówienia;
  c) wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail oraz opcjonalnie nazwę firmy), kliknąć przycisk „złóż zamówienie”;
  d) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.
 2. Z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie, Klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Klient nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odmówić Klientowi świadczenia usług.
 3. Zamówień można dokonywać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu doby.

§ 7
Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) Płatności elektroniczne
  b) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  c) Inna forma uzgodniona bezpośrednio ze Sprzedawcą

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta lub Sprzedawca kontaktuje się telefonicznie na podany w trakcie składania Zamówienia numer telefonu Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia e-mail z realizacją Zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo przelewem, Klient obowiązany jest do niezwłocznego dokonania płatności. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Data realizacji Zamówionego Produktu ustalana jest każdorazowo indywidualnie z Klientem.
 5. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Sklepu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Klient akceptuje dokumenty sprzedaży otrzymywane w formie elektronicznej.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

 1. W przypadku Umowy zawartej z Klientem będącym konsumentem, tj. osobą fizyczną, która zawiera umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, Klient może od Umowy odstąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, bez konieczności podania przyczyny odstąpienia. Przez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną, dla której zawarcie Umowy jest bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, a Umowa nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie powinno być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
  c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  d) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 7. Rezygnacja z opłaconej indywidualnej sesji via Zoom (lub innej platformy dedykowanej do wirtualnych spotkań), możliwa jest do 12 godzin przed rozpoczęciem ustalonej sesji indywidualnej via Zoom. Odwołanie spotkania via Zoom na krócej niż 12 godzin jest równoznaczne ze stratą wpłaconego za sesję zadatku.

§ 10
Reklamacje

 1. 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia Usług na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia konsultacji / ustania Umowy.
 2. Reklamacja może zostać przesłana drogą mailową lub pisemną na dane kontaktowe podane w §3.
 3. Reklamacja powinna zawierać dokładne oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres mailowy i korespondencyjny) oraz dokładny opis okoliczności będących podstawą złożenia reklamacji.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Sprzedawca powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na wskazany przez składającego reklamację adres e-mail lub na adres korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.
 6. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca dokona zwrotu części/całości ceny Usługi Klientowi.
 7. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi Usługami jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, chyba że Umowa została zawarta z Klientem będącym konsumentem, w którym to przypadku sądem właściwym jest sąd właściwości ogólnej.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz Cookies dostępne są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://selfmakers.pl/privacy-policy/

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca może zakończyć działalność Sklepu w każdym czasie z jakiejkolwiek przyczyny, jak również bez podania przyczyny, przy czym pozostaje to bez wpływu na Umowy już zawarte
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy, z wyjątkiem nowych postanowień Regulaminu, które są dla Klienta bardziej korzystne (takie postanowienia mają zastosowanie również do umów zawartych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu).
 3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.